Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Politik for ansvarlige investeringer

Klimamål, skattetransparens og aktivt ejerskab er vigtige elementer i, hvordan man investerer ansvarligt.

Sampension-fællesskabets formål på investeringsområdet er at skabe et højt langsigtet investeringsafkast til pensionsopsparerne, som kan have tillid til, at deres opsparing investeres med respekt for mennesker, miljø og internationalt anerkendte konventioner.

Helt centrale emner i politikken for ansvarlige investeringer er overholdelse af menneskerettigheder (herunder arbejdstagerrettigheder), klima og miljø, god ledelse (governance) og våben.

Sampension har i mange år haft en politik om ansvarlige investeringer, og den er løbende blevet udvidet med nye områder.

Politikken er forankret i bestyrelserne for de virksomheder, som Sampension Administrationsselskab A/S administrerer – det drejer sig om Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. De drøfter og beslutter mindst en gang årligt politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Politikken behøver ikke have samme indhold fra virksomhed til virksomhed, men bestyrelserne har i dag valgt af have en fælles politik og retningslinjer, hvilket også giver størst mulig investeringsmæssig synergi i fællesskabet til fordel for medlemmer og kunder. Politikken gælder for investeringer generelt og i særlig grad for investeringer, hvor pensionsvirksomheden bliver medejer af et selskab.

Politik baseret på internationale regler og principper

Politikken for ansvarlige investeringer er en integreret del af investeringsprocessen i Arkitekternes Pensionskasse. Det betyder, at investeringerne holdes op mod alle de regler og retningslinjer, som politikken omhandler.
Fundamentet i politikken er de 10 grundlæggende principper fra UN Global Compact om bæredygtighed for virksomheder inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
Hertil kommer det FN-støttede PRI, Principles for Responsible Investment, som er seks principper, der støtter investorernes fokus på ansvarlighed i investeringsbeslutningerne og i forvaltningen af aktiverne. PRI forpligter Sampension til bl.a. at indarbejde kriterier for ansvarlighed i investeringsprocessen, udøve aktivt ejerskab og rapportere til PRI på mål og resultater.

Et andet regelsæt er OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer, der betoner de institutionelle investorers bidrag til overholdelsen af OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber. Hertil kommer klimaaftalen COP21, som Sampension støtter op om med fokus på at holde den globale opvarmning under 2 grader.

Arkitekternes Pensionskasse følger også anbefalingerne om aktivt ejerskab fra komiteen for god selskabsledelse, som er nedsat af den danske regering. Endelig er Sampension medlem af et par netværksorganisationer, der primært arbejder med at fremme klimainvesteringer.

Ansvarlige investeringer

Arkitekternes Pensionskasse arbejder kontinuerligt på at integrere ansvarlighed i de virksomheder, vi investerer pensionsopsparernes penge og selskabets egenkapital i.

Sammenfattende investerer Arkitekternes Pensionskasse i virksomheder, der ikke anvender børnearbejde, respekterer ligestilling uanset køn, race og religion, respekterer den enkeltes ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening, ikke gør brug af tvangsarbejde, modarbejder alle former for korruption, overholder den nationale miljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning, respekterer ILO’s konventioner omhandlende arbejdsmiljø, tilstræber et renere miljø og ikke producerer masseødelæggelsesvåben eller anti-personelminer.

I forhold til børsnoterede virksomheder har Arkitekternes Pensionskasse særligt fokus på governance og stiller en række krav til det ledelsesmæssige ansvar. Det handler om bestyrelsens sammensætning, opgaver og ansvar, om ledelsens aflønning, om risikostyring – herunder ESG-risikostyring, kommunikation, konkurrence og beskatning.

Investeringer i statsobligationer foretages kun i stater, som ikke er udelukket grundet internationale sanktioner og forbud fra FN og EU. I særlige tilfælde kan grove krænkelser af menneskerettigheder også føre til udelukkelse.

Læs hele den ansvarlige investeringspolitik (pdf)

Aktivt ejerskab

Arkitekternes Pensionskasse ønsker at påvirke de virksomheder, vi investerer i, for at sikre en langsigtet og ansvarlig værdiskabelse til pensionsopsparerne. Det kalder vi aktivt ejerskab.
Det har følgende forløb:

Overvågning og analyser
Overvågning af investeringer foretages af Arkitekternes Pensionskasse sammen med det internationale og uafhængige screeningsbureau Vigeo Eiris for at sikre mod brud på Sampensions politikker.

Vurdering og dialog 
Hvis vi på baggrund af analyserne bliver i tvivl om, hvorvidt et selskab overholder vores politikker, foretager vi en kritisk vurdering af virksomheden.

Kritisk dialog
Dialogen foretages typisk af eller med hjælp fra Vigeo Eiris. Den kritiske dialog handler som oftest om at få selskabet til at forbedre sine standarder inden for et givet område.

Eksklusion
Hvis vi vurderer, at selskabets standarder er for lave og samtidig i konflikt med Arkitekternes Pensionskasses politik, kan vi ekskludere selskabet fra vores investeringsunivers og sælge aktierne.

Unoterede aktier er underlagt de samme retningslinjer som børsnoterede aktier og vurderes på ansvarlighed i samme due diligence-proces, hvor selve investeringen vurderes. Arkitekternes Pensionskasse investeringer i unoterede selskaber sker primært gennem fonde, der på tidspunktet for Arkitekternes Pensionskasses investeringstilsagn endnu ikke har foretaget investeringer. Due diligence-processen har derfor til formål at sikre, at fondens investeringsretningslinjer er forenelige med vores.

Hvad angår Arkitekternes Pensionskasse direkte ejede ejendomme, udlejes ikke til selskaber, der figurerer på eksklusionslisten. Ligeledes investeres der ikke i internt forvaltede porteføljer i obligationer og gældsandele i selskaber på eksklusionslisten.

Stemmeafgivelse 
Arkitekternes Pensionskasse deltager i og stemmer på generalforsamlinger for danske C25-selskaber samt på generalforsamlinger for danske og udenlandske børsnoterede selskaber, hvor ejerandelen repræsenterer mere end 3 % af stemmerne. For øvrige børsnoterede selskaber stemmes på generalforsamlinger på ad hoc basis, når det kan ske sammen med andre institutionelle investorer, og det handler om emner med høj væsentlighed for Arkitekternes Pensionskasse.