Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Mangfoldighed

Bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse har fastlagt en mangfoldighedspolitik, som skal fremme, at bestyrelsens medlemmer har den tilstrækkelige kollektive viden, faglige kompetencer og erfaringer til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici, som det pålægges bestyrelsen i lov om finansiel virksomhed. Bestyrelsen har også besluttet, at mangfoldighed blandt andet handler om kompetencer, uddannelse og kønsdiversitet.

Pensionskassens arbejde med god selskabsledelse indebærer blandt andet fokus på følgende områder:

 • Gennemførelse af en årlig selvevaluering af bestyrelse og direktion, der tager afsæt i selskabets forretningsmodel og risikoprofil, med henblik på at vurdere ledelsens kompetencer og arbejdsform.
 • Med afsæt i resultatet af den årlige selvevaluering fastlægges en efteruddannelsesplan for den samlede bestyrelse og de enkelte bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.
 • Allokering af fornødne personalemæssige og økonomiske ressourcer til løbende at gennemføre tilstrækkelig efteruddannelse af ledelsesmedlemmerne og sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer gennemgår introduktionsforløb.
 • Sikre identifikation og vurdering af den personkreds herunder nøglepersoner, der skal leve op til krav om egnethed og hæderlighed.
 • De nærmere rammer for bestyrelsens arbejde og arbejdsform fastlægges løbende i en forretningsorden og årsplan.
 • Løbende drøftelse, vedtagelse og opfølgning på kort- og langsigtede strategier for virksomheden. Fastlæggelse af strategien sker blandt andet på et årligt strategiseminar for bestyrelse, direktion og selskabets øvrige ledelse.
 • Løbende vurdering af selskabets forretningsmodel og risikoprofil med tilpasning af politikker, retningslinjer til direktionen mv., hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges, herunder rammer og grænser for direktionens beføjelser samt rapporteringspligt til bestyrelsen.
 • Løbende opfølgning og opgørelse af væsentlige risici, solvensbehov, metoder og sikkerhedsniveau mv. samt fastlæggelse af kapitalplan og -nødplan i overensstemmelse med lovgivningen.
 • Stillingtagen til budgetter, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner, selskabets egne overordnede forsikringsforhold mv.
 • Overvågning af risikostyringssystemet og det interne kontrolmiljø.
 • Overvågning og sikring af at formueforvaltning, bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på betryggende måde.
 • Overvågning af direktionens varetagelse af opgaverne, herunder at det sker efter bestyrelsens instrukser, og at der gives fyldestgørende information og rapportering til bestyrelsen.
 • Pensionskassen anvender en intern revision ansat af bestyrelsen samt en ekstern revision valgt af generalforsamlingen i overensstemmelse med lovgivningen. Endvidere har bestyrelsen for pensionskassen ansat en ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med lovgivningen.