Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Forretningsorden for afvikling af pensionskassens generalforsamling

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamling

§ 1. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet. Det skal af dagsordenen klart fremgå, hvad der

forelægges til generalforsamlingens behandling og beslutning. Såfremt forslag til vedtægts- eller regulativændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I øvrigt informeres om § 2, stk. 1.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem .

§ 2. Dagsordenen til en generalforsamling skal senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag og, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige med årsrapport og revisionspåtegning, offentliggøres på pensionskassens hjemmeside.

§ 3. Forslag fra medlemmerne skal indleveres skriftligt og med forslagsstillerens navn samt være pensionskassen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 2. Senest 3 arbejdsdage før generalforsamlingen skal medlemmer, der forelægger forslag, indsende eventuelle præsentationer eller anden teknisk støtte for forelæggelsen til pensionskassen. Andet materiale skal indgå i det i stk. 1 nævnte materiale.

§ 4. Medlemmer kan ved indsendelse af et forslag efter § 3, stk. 1, til pensionskassen senest 8 uger før generalforsamlingen, anmode bestyrelsen om at gennemføre en legalitetskontrol af forslaget, samt så vidt muligt en vurdering af konsekvenserne af forslaget.

Stk. 2. Bestyrelsen meddeler herefter medlemmet sine bemærkninger til det fremsendte forslag, og forslagsstilleren kan derefter senest 6 uger før generalforsamlingen, jf. § 3, stk. 1, fremsende et revideret forslag til bestyrelsen eller tilbagekalde forslaget, der ellers vil blive optaget på dagsordenen som oprindelig foreslået.

Generalforsamlingens afvikling

§ 5. Generalforsamlingen begynder uden hensyntagen til antal fremmødte medlemmer.

§ 6. Afviklingen af generalforsamlingen forestås af dirigenten, der tillige leder debatten ved de enkelte dagsordenspunkter, herunder om beretning, regnskab og eventuelle forslag.

Stk. 2. Medlemmer, der ønsker at ytre sig i form af indlæg eller kommentarer, skal af hensyn til referatet præsentere sig overfor dirigenten.

Stk. 3. For at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde og at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen, er der følgende taletidsregler:

a. Hver taler kan få 8 minutters taletid til hvert punkt på dagsordenen.

b. Taletiden fordeles med 4 minutter til første indlæg og herudover 2 gange 2 minutters taletid.

c. Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til at forelægge forslaget med højst 6 minutters taletid og efterfølgende at svare på spørgsmål i højst 2 gange 2 minutter.

Stk. 4. Dirigenten kan stille forslag om diskussionernes afslutning straks eller med de indtegnede talere.

Stk. 5. De indtegnede talere får som udgangspunkt ordet i den rækkefølge, de er indtegnet. Dirigenten kan dog beslutte en anden rækkefølge med henblik på at få en samlet debat om et emne. Dirigenten kan derudover give mulighed for korte bemærkninger.

Afstemning

§ 7. Dirigenten afgør efter vedtægten og almindelige forenings- og selskabsretlige regler, hvordan der skal stemmes og afstemningsmåde.

Stk. 2. Skønner dirigenten, at der er flertal for et foreliggende forslag, forespørger han/hun, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter en kort pause for vedtaget uden afstemning.

Stk. 2. Er der stillet flere forslag til samme sag, sættes alle forslag under afstemning. De to forslag, der har fået flest stemmer, sættes under fornyet afstemning.

Stk. 3. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, bortset fra afgørelser om vedtægts- og regulativændringer og pensionskassens opløsning, jf. vedtægterne. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.

Stk. 4. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller skriftligt. Såfremt mindst 25 medlemmer anmoder derom, skal afstemningen foretages skriftligt.

Stk. 6. Instruktionsfuldmagter til bestyrelsen anvendes i overensstemmelse med sit indhold. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil bestyrelsen stemme på fuldmagtsgivers vegne efter dens bedste overbevisning, idet bestyrelsen i samråd med dirigenten vil vurdere, hvad fuldmagtsgiver kunne tænkes at stemme ved et ændringsforslag. I den udstrækning en fuldmagtsgiver ikke med en vis sikkerhed kan antages at ville stemme på en bestemt måde, vil fuldmagten ikke blive benyttet til den pågældende afstemning.

Generalforsamlingsprotokol

§ 8. Pensionskassen udarbejder et referat fra generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.

Generalforsamlingsprotokollen vil være tilgængeligt på pensionskassens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Pressens adgang til generalforsamlingen

§ 9. Pensionskassens generalforsamlinger er åbne for pressen.

Stk. 2. Journalister, fotografer og andre repræsentanter for pressen, der ønsker at referere eller fotografere begivenheden med henblik på offentliggørelse, skal akkrediteres ved henvendelse til pensionskassens administration forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen må ikke optages hverken på lyd- eller billedmedie. Der må ikke anvendes blitz eller lignende. Pressens repræsentanter skal i øvrigt følge de anvisninger, som gives af pensionskassens repræsentanter eller dirigenten.

Øvrige regler

§ 10. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende vedtægter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem

denne forretningsorden og vedtægterne har sidstnævnte forrang.