Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Offentlige ydelser ved sygdom

På denne side kan du læse om samspillet mellem dine pensioner og de offentlige ydelser, hvis dit helbred svigter.

Har du problemer med at klare dit arbejde, er det vigtigt, at du så tidligt som muligt får rådgivning. Det handler om, hvad der kan gøres, så du fastholder dit arbejde. Ved en tidlig indsats øger vi chancerne for, at du undgår langvarig sygemelding eller får varige skader.

Kontakt socialkonsulenterne i Sundhedscenteret på tlf. 77 55 69 61, hvis du ønsker rådgivning eller vejledning i de offentlige ydelser.

Her kan du læse om de offentlige ydelser, der kan være relevante for dig.

FAQ / Offentlige ydelser ved sygdom
Fleksjob

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være væsentligt nedsat.

Ønsker du at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler fx på nedsat tid eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob på arbejdspladsen. Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke.

Din pensionsordning:

Ansættes du i fleksjob og optages i en pensionsordning i Arkitekternes Pensionskasse, tilbydes du opsparingsafdelingen. Din overenskomst kan give dig mulighed for at beholde en tidligere pensionsordning i et andet selskab. Dette kan være en fordel, hvis du er dækket ved sygdom og død, idet vi ikke kan tilbyde dig tilsvarende forsikringsdækninger i opsparingsafdelingen. Kontakt din arbejdsgiver om mulighederne for dig.

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål på tlf. 77 55 69 61. På borger.dk kan du læse mere om fleksjob.

Førtidspension

Offentlig førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen.

  • Er du under 40 år, kan du som udgangspunkt kun få offentlig førtidspension, hvis din arbejdsevne er åbenlyst varigt nedsat. Du kan i stedet tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år ad gangen, der skal afdække, om du kan udnytte din arbejdsevne fx med få timer om ugen i et fleksjob.
  • Er du over 40 år, kan du som udgangspunkt kun få offentlig førtidspension, hvis din arbejdsevne er åbenlyst varigt nedsat og har været igennem et ressourceforløb af maksimalt 5 års varighed.

Førtidspensionen tilkendes af din bopælskommune. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen.

Seniorførtidspension

Seniorførtidspensionen kan søges af dig, når din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke er i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde og du maksimalt har 5 år, til du kan blive folkepensionist. Betingelsen er tilknytning til arbejdsmarkedet og dokumenteret sygdom. Der skal ikke gennemføres arbejdsprøvning, men de almindelige betingelser for at få førtidspension skal fortsat være opfyldt.

Kontakt socialkonsulenterne

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til reglerne om førtidspension eller ønsker hjælp til beregning på tlf. 77 55 69 61.

På borger.dk kan du læse mere om offentlig førtidspension.

Jobafklaringsforløb

Får du sygedagpenge og kan dine sygedagpenge ikke forlænges efter 22 uger, har du mulighed for et jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb kan vare op til 2 år ad gangen.

Indsatsen gives med henblik på, at du bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Der tages udgangspunkt i dine forudsætninger, behov og helbredstilstand.

I et jobafklaringsforløb modtager du en ressourceforløbsydelse svarende til kontanthjælpsniveauet. Ydelsen er dog ikke afhængig af din ægtefælle/samlevers indtægt.

Kontakt socialkonsulenterne

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til jobafklaringsforløb på telefon 77 55 69 61.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er en ydelse til dig, der er tilkendt fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales, hvis du er visiteret til et fleksjob, eller du er ledig mellem to fleksjob.

Får du udbetalt pensioner som følge af erhvervsevnetab fra Arkitekternes Pensionskasse, indgår de ikke beregningen af ledighedsydelsen. Alle andre skattepligtige indtægter indgår i beregningen. 

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til ledighedsydelse på telefon 77 55 69 61. På borger.dk kan du læse mere om ledighedsydelse.

Ressourceforløb

Et ressourceforløb gives med henblik på, at du bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Der tages udgangspunkt i dine forudsætninger, behov og helbredstilstand.

Et ressourceforløb kan vare op til 5 år ad gangen. Er du under 40 år, kan det tilkendes flere gange, er du over 40 år, kan det som udgangspunkt tilkendes en gang.

Ressourceforløbsydelse er den ydelse, du kan modtage, hvis du er i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb. Beløbet svarer til kontanthjælpsniveauet for personer over 30 år, men er dog ikke er afhængig af din ægtefælle/samlevers indtægt eller formueforhold.

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til ressourceforløb på tlf. 77 55 69 61.

På borger.dk kan du læse mere om ressourceforløb.

Sygedagpenge

Bliver du syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du, afhængig af overenskomster og arbejdsforhold, kompensation for den løn, du ellers ville have tjent.

Du skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom for at modtage sygedagpenge. Modtager du løn under sygdom, er det din arbejdsgiver, der modtager sygedagpengene, og det er også din arbejdsgiver, du skal melde dig syg hos.

Du kan maksimalt modtage sygedagpenge i 22 uger (5 måneder) fra første sygedag. Efter 22 uger skal din kommune tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges.

Sygedagpengene kan blandt andet forlænges, hvis din kommune vurderer, at

  • du kan omskoles, og det er nødvendigt med yderligere helbredsmæssig afklaring
  • du venter på behandling
  • du lider af en livstruende alvorlig sygdom

Endvidere kan sygedagpenge forlænges, hvis det vurderes, at din sag skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam med henblik på fleksjob, førtidspension eller et ressourceforløb. Kan dine sygedagpenge ikke forlænges efter de ovennævnte regler, overgår du til et jobafklaringsforløb.

Udbetalt pension fra Arkitekternes Pensionskasse modregnes ikke i sygedagpengene.

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til sygedagpenge på tlf. 77 55 69 61.

På borger.dk kan du læse mere om sygedagpenge.