Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar - september 2017

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i Arkitekternes Pensionskasse (AP) var i september på 0,8 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). For årets første ni måneder som helhed ligger det tilsvarende afkast på 5,4 %.

I september har renterne haft en stigende tendens, og de endte således måneden på et højere niveau, end de startede måneden i. Det globale aktiemarked har fortsat den opadgående tendens i september måned, og samlet tegner der sig en pæn fremgang på det globale aktiemarked i årets første ni måneder. De enkelte aktiemarkeder har over en bred front fortsat den opadgående kurve i september, hvor specielt emerging markets aktier (+22,8 %) og det danske aktiemarked (+19,6 %) har klaret sig rigtig pænt i årets første ni måneder, mens det amerikanske aktiemarked (+13,7 %) og aktiemarkedet i euroområdet (+13,3 %), samt specielt det britiske aktiemarked (+6,6 %) halter noget efter – hvor aktierne på sidstnævnte igen faldt tilbage i september formentlig pga. den betydelige usikkerhed om fremtiden, der hersker i kølvandet på det nylige parlamentsvalg, men også den fortsat totalt uafklarede situation omkring briternes EU-udmeldelse.

De geopolitiske spændinger mellem USA og Nordkorea har også i september fyldt meget, ligesom orkanernes hærgen i Caribien og det sydlige USA samt efterveerne heraf har fået fuldt fokus. Selvom dette fortsat har den amerikanske præsident opmærksomhed, så har han alligevel fået fremlagt det længe ventede forslag til en ny skattepolitik. Forslaget indeholder store skattelettelser til erhvervslivet og en forenkling af indkomstskattesystemet i kombination med skattelettelser – der er imidlertid ingen plan for finansieringen af de mange skattelettelser, hvorfor det kan blive meget svært for Trump at få skatteforslaget vedtaget i Kongressen uden store ændringer. De økonomiske nøgletal indikerer fortsat, at den amerikanske økonomi er ved at komme op i fart efter et lidt skuffende første halvår, om end inflationen stadig ligger forholdsvis lavt i forhold til centralbankens målsætning. Den annoncerede pengepolitik med at undlade at geninvestere midlerne fra de udløbende obligationer er endnu ikke igangsat, men forventes at blive det i løbet af efteråret, samtidig med at en mulig rentestigning sidst på året synes mere og mere sandsynlig.

En fortsættelse af de positive økonomiske nøgletal understøtter, at Eurozonens økonomi er på vej i den rigtig retning, og mere er i vente både i resten af året og ind i 2018 godt understøttet af et lavt renteniveau, der følger af den meget lempelige pengepolitik og lave inflation. En stramning af pengepolitikken kommer dog nærmere efterhånden som en mere robust og velfunderet økonomiske vækst breder sig ud til alle landene i eurozonen, men skiftet kommer næppe, før vi når ind i 2018.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

APs beholdning af børsnoterede aktier gav i september et positivt afkast på 1,8 %. Værdien af porteføljen af danske aktier faldt svagt, mens de eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på 2,7 %. Værdien af investeringerne i emerging markets-aktier faldt derimod med 1,0 %.

Værdien af APs beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i september opskrevet med 0,5 %, hvilket for årets første ni måneder giver et samlet afkast på 1,0 %.

Porteføljen af kreditsikre obligationer fik et negativt afkast i september, ligesom værdien af beholdningerne af statsobligationer og af kreditsikre erhvervsobligationer begge faldt, mens værdien af beholdningerne af realkreditobligationer steg. For at styre den overordnede renterisiko investerer AP i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps. Disse gav i september et positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i september opskrivninger på værdien af beholdningerne i struktureret kredit og i hedgefonde, ligesom værdien af ejendomsinvesteringerne og af skovinvesteringerne steg.

Valutakursændringer har for årets første ni måneder bidraget negativt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet styrket med 10,6 % i forhold til den amerikanske dollar. Da AP afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er dette tab dog mindsket betydeligt. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i aktier og obligationer.