Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar - februar 2019

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i AP var i februar 1,2 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første to måneder af 2019 ligger det tilsvarende afkast som helhed på 4,6 %.

I februar vendte renterne rundt og steg en anelse i både Europa og USA, hvilket har betydet, at renterne generelt er startet 2019 med meget små udsving. Til gengæld har aktiemarkederne fortsat deres forrygende stigning fra årets første måned, der er et klart “rebound” fra de kraftige fald, som markederne sluttede 2018 af med. De generelt stigende aktiemarkeder dækker dog over nogen forskelligartethed, idet de amerikanske aktier er kommet bedst igennem årets første to måneder med en stigning på 11,5 % fulgt af aktiemarkederne i Europa (10,8 %) og Danmark (10,1 %), mens asiatiske (8,8 %), emerging markets (8,1 %) og britiske (6,0 %) aktier halter lidt bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta.

Nu hvor vi er kommet lidt på afstand af nedlukningen af dele af den offentlige sektor i USA, så er regelmæssigheden vendt tilbage med hensyn til offentliggørelsen af de økonomiske indikatorer, hvilket gør det noget nemmere at danne sig et ordentligt billede af, hvordan den amerikanske økonomi klarer sig i øjeblikket. Som forventet tog den delvise nedlukning af den offentlige sektor noget af farten af økonomien, men den synes dog lige så langsomt at være på vej tilbage igen godt hjulpet på vej af den amerikanske centralbanks pengepolitiske kovending ifm. mødet i januar, samt af et fortsat meget stærkt jobmarked med stor jobskabelse og pæne lønstigninger.

I Europa er væksttempoet aftaget en del, og europæisk økonomi er fortsat ramt af kraftig modvind fra handelskonflikten mellem USA og Kina, der ikke synes at stå lige foran en løsning, hvilket specielt rammer den globale industri, der er hårdt ramt. Desuden påvirker udfordringer med omstillingen af den tyske bilindustri, demonstrationer i Frankrig og Brexit fortsat europæisk økonomi.
Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

APs beholdning af børsnoterede aktier gav i februar et positivt afkast (2,9 %). Værdien af porteføljen af danske aktier steg (4,9 %), og de eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på 3,3 %. Desuden steg værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (0,3 %).

Værdien af APs beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i februar opskrevet med 3,5 %, hvilket for året giver en samlet opskrivning på 5,0 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne af realkreditobligationer, mens værdien af beholdningerne af statsobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer faldt. For at styre den overordnede renterisiko investerer AP i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i februar et positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer steg værdien af beholdningen af hedgefonde og ejendomsinvesteringer, mens værdien af beholdningen af skovinvesteringer faldt.

Valutakursændringer har i årets første to måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket en smule (0,3 %) i forhold til den amerikanske dollar. Da AP afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i aktier og obligationer.