Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar - december 2018

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i AP var i december -3,1 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter afslutningen af 2018 ligger det tilsvarende afkast som helhed
på -2,1 %.

Renterne havde også en nedadgående tendens i december måned, hvilket lægger en yderligere dæmper på rentestigningerne i 2018. Det samlede billede for 2018 bliver derfor, at renterne specielt i Danmark og Europa er faldet lidt i forhold til starten af året, mens renterne i USA er steget en smule, hvilket er i fin overensstemmelse med forskellene i den førte pengepolitik i hhv. USA, hvor man siden 2015 har været i gang med en tiltagende opstramning bl.a. via rentestigninger, og Europa, hvor man kun lige er ved at starte på en opstramning af pengepolitikken, men endnu ikke har hævet renterne.

I starten af året var aktiemarkederne på noget af en rutsjebanetur for så hen over sommeren at være på en mere rolig opadgående trend, der med indgangen til oktober måned skiftede til noget af en nedadgående rutsjebanetur året ud. Emerging markets aktier er kommet bedst igennem december måned med et behersket fald på 2,4 % fulgt af britiske (-3,5 %) og danske (-3,8 %) aktier, samt aktiemarkederne i Asien (-5,4 %), Europa (-5,4 %) og USA (-9,0 %) – alle afkast er målt i lokal valuta. Som det ses af december-tallene så har alle aktiemarkederne taget et mere eller mindre kraftigt dyk lige op til årsskiftet.

Markedskommentar - december 2018

Den amerikanske økonomi er fortsat præget af stor jobskabelse, men flere økonomiske indikatorer er begyndt at signalere, at farten er ved gå lidt af økonomien uden af det på nogen måde er ovenud kritisk. At den ekspansive effekt af Trumps øgede offentlige forbrug og skattelettelser efterhånden begynder at ebbe ud var ventet, men på den anden side så giver de stigende lønninger øget købekraft til de amerikanske forbrugere, hvilket nok skal stimulere det private forbrug, der tegner sig for omkring 70 % af den amerikanske økonomi. Den amerikanske forbundsbank (Fed) hævede styringsrenten med endnu 0,25 procent-point på deres møde i december, og med udviklingen i inflationen, der pt. ligger lige i underkanten af målsætningen, så kunne der godt være flere rentestigninger på vej i 2019. Dog taler den endnu udløste handelskonflikt mellem USA og Kina, samt den deraf følgende svagere vækst i verdensøkonomien, herunder især i Kina og måske Europa, for, at Fed farer lidt med lempe i den kommende tid. I hvert fald er også Fed-direktørerne blevet lidt mere afmålte i deres vurderinger af antallet af rentestigninger i de kommende år.

Italienernes budgetproblemer for de kommende år synes i første omgang at være faldet til ro efter godkendelsen af budgetplanen for 2019, men det kan naturligvis blusse op igen og skabe usikkerhed på markederne i Europa. Noget, der imidlertid endnu ikke har fundet sin løsning er Brexit, og vi nærmer os med hastige skridt den 29. marts 2019, som er skæringsdatoen for Storbritanniens udmeldelse af EU. Samtidig ser problemerne med omstilling af den tyske bilproduktion ud til fortsat at skabe problemer for tysk økonomi, hvilket spejler sig direkte ind i EU's økonomi grundet Tysklands størrelse. Der er således flere elementer, der kan giver uro på de finansielle markeder, herunder rentestigninger, i den kommende tid.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

APs beholdning af børsnoterede aktier gav i december et negativt afkast (-7,7 %). Værdien af porteføljen af danske aktier faldt (-4,0 %), og de eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på -9,0 %. Desuden faldt værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (-2,8 %).
Værdien af APs beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i december nedskrevet med 1,4 %, hvilket for året alligevel giver en samlet opskrivning på 12,0 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne af både statsobligationer, realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer. For at styre den overordnede renterisiko investerer AP i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i december et større negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i december nedskrivninger på alle aktivbeholdningerne, dvs. i hedgefonde, ejendomsinvesteringer og skovinvesteringer.
Valutakursændringer har i årets løb bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket med 5,0 % i forhold til den amerikanske dollar. Da AP afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i aktier og obligationer.