Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar - december 2017

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i Arkitekternes Pensionskasse (AP) var i december på 0,2 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). For 2017 som helhed ligger det tilsvarende afkast på 7,1 %.

Måned for måned i det forgangne år har der været stigninger på det globale aktiemarked og således også i december, selv om tempoet var en anelse lavere end i nogle af de foregående måneder. Samlet var der en fremgang på 19,7 % målt i lokal valuta på det globale aktiemarked i 2017. Opgjort i lokal valuta har de enkelte aktiemarkeder klaret sig fint i december bortset fra europæiske aktier, der faldt hen over måneden, mens britiske aktier tog et ordentligt spring op. I 2017 har emerging markets aktier givet et afkast på 30,0 % i lokal valuta, mens det amerikanske aktiemarked (+21,1 %) og danske aktier (18,4 %) også gav pæne afkast, hvorimod aktierne i euroområdet (+12,6 %) og det britisk aktiemarked (11,9 %) haltede en del efter - sidstnævnte formentlig på grund af den fortsatte usikre politiske situation i forbindelse med Brexit. Renterne har i december haft en uændret til svagt stigende tendens, og de endte således året med pæne stigninger i forhold til udgangspunktet ved starten af året.

De amerikanske økonomiske nøgletal ser fortsat rigtig gode ud og vidner om, at den økonomiske aktivitet i USA er meget solid. Den amerikanske præsidents meget omtalte skatteudspil blev i en revideret version kort før jul vedtaget af begge kamre i Kongressen, og den nye skattereform træder i kraft med indgangen til 2018. Helt som forventet førte året sidste møde i Fed her i december til endnu en rentestigning, således at renten endte med at blive hævet 3 gange i løbet af 2017 på trods af, at inflationen i USA endnu ikke har nået Feds inflationsmålsætning på 2 procent målt ved core-PCE.

I eurozonen og de enkelte lande i zonen fortsætter det med at gå fremad godt understøttet af det fortsat lave renteniveau, der følger af den meget lempelige pengepolitik og den lave inflation. Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet at stramme pengepolitikken en smule fra nytår, idet de halverer det månedlige beløb, som de køber eurozone-obligationer for, men samtidig er opkøbene også blevet forlænget til at fortsætte i hvert fald indtil september 2018, således at specielt de sydeuropæiske lande kan få en tilpas robust og velfunderet økonomiske vækst med henblik på at få bugt med den høje arbejdsløshed i disse lande. Desuden har ECB besluttet at stramme op på kommunikationen omkring deres pengepolitik.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

APs beholdning af børsnoterede aktier gav i december et positivt afkast (0,8 %), og værdien af porteføljen af danske aktier steg (0,5 %). De eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på 0,3 %, og værdien af investeringerne i emerging markets-aktier steg (3,0 %).

Værdien af APs beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i december nedskrevet (-0,7 %), hvilket for året giver et samlet afkast på 0,1 %.

Porteføljen af kreditsikre obligationer fik et negativt afkast i december, ligesom værdien af beholdningerne af realkreditobligationer, statsobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer også faldt. For at styre den overordnede renterisiko investerer AP i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps. Disse gav i december et positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i december opskrivninger på værdien af beholdningerne i hedgefonde, mens værdien af beholdningerne i struktureret kredit, ejendomsinvesteringerne og skovinvesteringerne blev nedskrevet.

Valutakursændringer har i 2017 bidraget negativt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet styrket med 12,0 % i forhold til den amerikanske dollar. Da AP afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er dette tab dog mindsket betydeligt. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i aktier og obligationer.