Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar - juni 2018

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i Arkitekternes Pensionskasse (AP) var i juni 0,1 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter første halvår af 2018 ligger det tilsvarende afkast som helhed på 0,9 %.

Renterne fortsatte i juni måned deres rutsjebanetur fra de foregående måneder med stigninger i starten af måneden efterfulgt af faldende renter, således at renterne samlet set faldt en lille smule i juni måned, hvilket betyder, at årets første halvdel har budt på mindre fald i euro-renterne, mens de amerikanske renter er steget. Flertallet af aktiemarkederne faldt i juni, hvilket lægger en dæmper på de samlede gevinster fra tidligere på året. De amerikanske aktier skiller sig ud og klarer sig bedst i juni med en stigning på små 0,6 % efterfulgt af det britiske aktiemarked, der faldt godt en kvart procent, mens europæiske (-0,8 %) og danske (-1,0 %) aktier sammen med aktierne i Asien (-1,8 %) og emerging markets (-2,7 %) klarede sig mindre godt – alle afkast målt i lokal valuta.

Den amerikanske forbundsbank (Fed) strammede for anden gang i år renteskruen på deres møde i juni måned. Selv om inflationsmålet fortsat er tæt på målsætningen på 2 % på trods af en fortsat imponerende jobskabelse og en amerikanske økonomi, der igen er oppe i fuld fart, så er dette næppe den sidste renteforhøjelse, som vi har set fra Feds side i år. USA indførte, som man havde annonceret, told på stål og aluminium per 1. juni og varslede i løbet af måneden straftold på kinesiske varer til en samlet værdi af 200 mia. dollar, hvorfor kimen nu er blevet lagt til, at en handelskrig kan bryde ud, idet flere af de ramte lande har annonceret, at de vil gøre gengæld. Vi kan dog endnu ikke i de økonomiske data se nogen effekt af den begyndende handelskrig.

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholdt sin rente og forventer, at den bliver holdt uændret igennem sommeren 2019. Samtidig forlængede ECB sit opkøb af statsobligationer til og med december, men halverede dog de månedlige opkøb til 15 mia. euro. I Italien har Lega og Femstjernebevægelsen dannet en ny regering, og der er faldet noget mere ro på den politiske situation. Hen må slutningen af måneden opstod der indenrigspolitiske problemer omkring immigrationsspørgsmålet i Tyskland, hvor kansler Merkels regering risikerede at falde. Det lykkes dog via en fælles EU-aftale at få bilagt konflikten.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

APs beholdning af børsnoterede aktier gav i juni et negativt afkast (-0,1 %), ligeledes faldt værdien af porteføljen af danske aktier (-0,7 %). De eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på 0,4 %, og værdien af investeringerne i emerging markets-aktier faldt (-2,0 %).

Værdien af APs beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i juni opskrevet (0,2 %), hvilket for året giver en samlet opskrivning (3,4 %).

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne af statsobligationer og realkreditobligationer, hvorimod værdien af beholdningerne af kreditsikre erhvervsobligationer faldt. For at styre den overordnede renterisiko investerer AP i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps, disse gav i juni et negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i juni opskrivninger på værdien af beholdningerne i hedgefonde og ejendomsinvesteringer. Derimod faldt værdien af beholdningerne i skovinvesteringerne.

Valutakursændringer har i årets første halvdel bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket med godt 3 % i forhold til den amerikanske dollar. Da AP afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i aktier og obligationer.