Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Forudsætninger for beregning af ÅOK

Arkitekternes Pensionskasses omkostningsmåler viser niveauet af de omkostninger, der er forbundet med din pensionsopsparing, og omkostningsmåleren følger de standarder for beregning, som brancheforeningen Forsikring og Pension har udarbejdet.

Omkostningsmåleren kan give dig et indtryk af omkostningsniveauet i Arkitekternes Pensionskasse, og måleren giver dig mulighed for at sammenligne omkostningerne i Arkitekternes Pensionskasse med omkostningerne i andre pensionsselskaber. Som medlem i Arkitekternes Pensionskasse skal du være opmærksom på, at omkostningsmåleren kun er et supplement til dine faktiske omkostningsoplysninger, som du kan finde ved at logge ind på hjemmesiden for at få dine personlige tal.

Hvad indgår i ÅOK og ÅOP?

I omkostningsmåleren beregnes ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent). I beregningerne indgår:

- Administrationsomkostninger       
- Investeringsomkostninger
- Risikoforrentningsomkostninger

Der indgår både direkte og indirekte omkostninger i omkostningsmåleren. Administrationsomkostningerne betaler du direkte af din pensionsopsparing. 

I omkostningsmåleren anvendes de til enhver tid gældende administrationsomkostningssatser (policeomkostninger på 480 kr. og 0,25 % af indbetalinger i 2019).

Investeringsomkostningerne er indirekte omkostninger, der ikke trækkes på din pensionsordning, men i stedet er fratrukket i det afkast/den depotrente, du får tilskrevet. Investeringsomkostningerne dækker både omkostninger afholdt i Arkitekternes Pensionskasse og eksterne handels- og administrationsomkostninger - herunder de beregnede investeringsomkostninger knyttet til de investeringsforeninger og unoterede fonde, Arkitekternes Pensionskasse har investeret i.

Risikoforrentningsomkostninger er betaling for, at Arkitekternes Pensionskasses basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din betingede garanterede ydelse. Omkostningen pålægges din pensionsordning som en reduktion i depotrenten.

ÅOK består af de ovennævnte administrations-, investerings- og risikoforrentningsomkostninger, og ÅOP er beregnet som ÅOK divideret med den beregnede værdi af pensionsopsparingen ved udgangen af året.

Forudsætninger for beregningen

Ved opgørelsen af omkostningerne forudsættes det, at den samlede årlige indbetaling sker pr. 1. januar. Dette gælder, uanset om indbetalingen i praksis sker i form af månedlige indbetalinger. Din årlige indbetaling fratrækkes 8 % i arbejdsmarkedsbidrag

Det forudsættes i beregningen af den gennemsnitlige ÅOP, at administrationsomkostningerne og arbejdsmarkedsbidraget er uændrede frem mod pensionering.

Ved opgørelsen af pensionsordningens afkast anvendes den gennemsnitlige depotrente før skat. Investeringsomkostningerne er de forventede investeringsomkostninger, der er forbundet med vores gennemsnitsrentemiljø.

PAL-skat

Omkostningerne er opgjort før PAL.