Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Prognose for alderspension

Din alderspension er beregnet ud fra en prognose. Prognosen er ikke et bindende løfte, men et beregnet skøn på størrelsen af din alderspension, når du går på pension. Ved beregning af prognosen har vi forudsat, at der ikke sker ændringer i lovgivningen, den bonusmetode der anvendes på din pensionsordning, samt at der ikke sker ændringer i det tekniske grundlag, der anvendes for at beregne pensionernes størrelse.

Herudover indgår en række forudsætninger i beregningen, hvoraf nogle er fælles for alle pensionsselskaber og andre er fastsat af Arkitekternes Pensionskasse. De oplyste forudsætninger er gældende fra 1. januar 2019, og kan ændres fra den første i en måned, hvis Arkitekternes Pensionskasse finder det nødvendigt.

Ændringer i de nævnte forhold og forudsætninger vil betyde at prognosen ændres.

Fælles samfundsforudsætninger

Hver år fastlægger brancheforeningen Forsikring og Pension en række fælles samfundsforudsætninger, som anvendes af hele branchen ved udarbejdelse af prognoser for alderspension. I dette afsnit gengives de fastlagte fælles samfundsforudsætninger gældende for prognoser udarbejdet i perioden 1. januar til 31. december 2019. Pr. 1. januar 2020 sker der en opdatering. Prognoser udarbejdet efter denne dato vil blive reguleret, så de opfylder de nye fælles samfundsforudsætninger.

Arbejdsmarkedsbidrag

Indbetaler din arbejdsgiver præmie til Arkitekternes Pensionskasse, skal vi trække arbejdsmarkedsbidrag af præmien. Arbejdsmarkedsbidraget forventes at være på 8 % i alle årene.

Inflation

I prognosen forudsættes inflationen at være 1,8 % pr. år i årene 2019-2028 og 2,0 % pr. år fra 2029. Inflationssatsen anvendes bl.a. til lønregulering.

Pensionsafkastskat

Der skal betales pensionsafkastskat (PAL) af det afkast, som selskabet opnår på investeringerne. Pensionsafkastskat er forventet fortsat at være på 15,3 % af afkastet.

Forventet afkast

En del af samfundsforudsætningerne er et forventet afkast (før PAL og investeringsomkostninger) på de forskellige investeringer. Samfundsforudsætningerne opdateres løbende - næste gang for 2020 og frem. 

Aktivklasse

Periode 2019-2028

Stats- og realkreditobligationer

1,0 %

Investment grade obligationer

2,5 %

High-yield obligationer

4,1 %

Emerging markets statsobligationer

5,3 %

Globale akter (developed markets)

5,5 %

Emerging markets aktier

9,1 %

Private equity

8,8 %

Infrastruktur

6,0 %

Ejendomme

6,2 %

Hedgefonde

4,9 %

Fra 2029 og frem anvendes et forventet afkast på obligationer på 3,5 % og et forventet afkast på aktier på 6,5 % før PAL og investeringsomkostninger.

Lønregulering

Beregning af prognosen kan strække sig over mange år. I den periode må der forventes en udvikling af lønnen og dermed også en regulering af pensionsbidraget. Betaler din arbejdsgiver præmie til pensionsordningen, har vi indregnet en årlig lønregulering pr. den 1. januar hvert år. Lønreguleringssatsen er identisk med inflationssatsen (se ovenfor).

Reguleringen gælder ikke for evt. frivilligt bidrag, som du betaler via din arbejdsgiver. Indbetaler du selv hele præmien (evt. via en arbejdsgiver), bliver præmien heller ikke reguleret.

Depotrente

Din pensionsordning i Arkitekternes Pensionskasse forrentes med en depotrente. I prognosen er depotrenten fastsat ud fra det forventede investeringsafkast baseret på samfundsforudsætningerne.

Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. januar 1983, eller hvis du har fået overført værdien fra en pensionsordning oprettet før denne dato, vil en del af dit depot være fritaget fra pensionsafkastskat (PAL). Det betyder, at denne del bliver forrentet med depotrenten opgjort før skat (PAL), mens det resterende depot forrentes med satsen efter PAL.

I prognosen er der regnet med følgende depotrenter:

Depotrenter til beregning af prognose
Før PALEfter PAL
Fra 2019 til og med 20242,60 %2,20 %

Fra 2025 og frem

4,00 %

3,38 %

En del af din pension kan være garanteret eller betinget garanteret. Det kan du læse mere om på din pensions- og forsikringsoversigt.

Når din pension er enten garanteret eller betinget garanteret, reduceres din depotrente med en risikoforrentning. Risikoforrentningen er betaling for, at Arkitekternes Pensionskasses basiskapital kan komme til at dække tab, for at kunne opretholde din garanterede/betinget garanterede pension.

Risikoforrentningen udgør pt. 0,50 % for den garanterede pension og 0,25 % for den betinget garanterede pension.

Omkostninger til administration

Fra 1. januar 2019 betaler du 480 kr. om året i fast omkostning samt 0,25 % af dine indbetalinger (bidrag). Du betaler ikke omkostninger af indskud. Vi regulerer som udgangspunkt årligt det nuværende omkostningsniveau med inflationen. 

Siden er opdateret 14. december 2018