Markedskommentar - december 2019

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i AP var i december 0,7 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter afslutningen af 2019 ligger det tilsvarende afkast som helhed på 10,3 %.

Den amerikansk-kinesiske handelskonflikt og de fortsatte Brexit-forviklinger i Storbritannien påvirkede også markederne i december, men denne gang blev det i løbet af måneden vendt til noget positivt, der gavnede aktiemarkederne, hvorfor december måned afkastmæssigt blev en fin måned med generelle stigninger. December fulgte dermed op på de foregående par måneders afkastperformance på aktiemarkederne. Samlet betyder dette, at der i 2019 har været stigninger på aktiemarkederne, om end de generelt stigende aktiemarkeder dækker over nogen forskelligartethed. De amerikanske aktier er kommet bedst igennem 2019 med en stigning på imponerende 30,7 % tæt fulgt af de danske (28,8 %) og de europæiske (26,1 %) aktier, mens asiatiske (18,1 %), britiske (17,3 %) og emerging markets (17,3 %) aktier halter noget bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta og er for de toneangivende aktieindeks for de respektive markeder. Renterne steg forholdsvist pænt i december specielt for de lange obligationer, men alligevel kan det ikke ændre på, at renterne i 2019 er faldet i både Europa og USA, hvilket dog har været i fin overensstemmelse med den lempeligere pengepolitik, der har været ført.

Nogle af de store geopolitiske knaster fandt altså en løsning i december måned. Først og fremmest blev USA og Kina enige om indholdet i den første delaftale i handelskonflikten, der skal underskrives i Washington den 15. januar 2020. Desuden vandt Boris Johnson og de konservative stort ved valget i Storbritannien, hvilket betød, at de nu har magten til at bringe Storbritannien ud af EU. Johnson fik efterfølgende stemt sin udtrædelsesaftale med EU igennem Parlamentet, og han kan dermed holde sit løfte om, at senest ved udgangen af januar 2020 vil Storbritannien forlade EU. Hermed er udmeldelsen ikke helt på plads, idet der mangler en handelsaftale med EU – denne skal forhandles på plads inden udgangen af 2020, hvor overgangsordningen mellem Storbritannien og EU udløber. Hvis ikke der kommer en handelsaftale mellem Storbritannien og EU, så risikerer briterne at forlade EU ved udgangen af 2020 med noget, der minder om en no-deal, hvilket i praksis betyder, at Storbritannien og EU skal til at handle på såkaldte WTO-vilkår, hvor mange varer vil blive pålagt told.

Både den amerikanske forbundsbank (FED) og den Europæiske Centralbank (ECB) fastholdt pengepolitikken ved deres respektive centralbankmøder i december.
Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner efter afdækning af valutarisiko.

APs beholdning af børsnoterede aktier gav i december et positivt afkast (1,8 %). Værdien af porteføljen af danske aktier steg (4,2 %), og de eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et positivt afkast (1,3 %). Desuden steg værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (3,0 %).

Værdien af APs beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i december opskrevet med 0,7 %, hvilket for året giver en samlet opskrivning på 21,6 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer faldt værdien af beholdningerne af statsobligationer, realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer. For at styre den overordnede renterisiko investerer AP i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i december et større positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer steg værdien af beholdningerne af hedgefonde, ejendomsinvesteringer og skovinvesteringer.

Valutakursændringer har i årets løb bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket 2,4 % i forhold til den amerikanske dollar. Da AP afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i aktier og obligationer.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på isp.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.